Harmonizační proces podvědomého léčení.

V tomto příspěvku se podrobněji dozvíte, jak probíhá očista emočního a mentálního naprogramování.

Co znamená emoční a mentální naprogramování?


Mnozí již víte, že všechny naše zkušenosti a prožitky jsou neustále vnitřně zaznamenávány. Součástí nás samých jsou kompletně všechny záznamy, které se ukládají vývojem vrstvu za vrstvou. Je to náš vnitřní životní film od počátku vývoje naší duše.

Vnitřní neviditelnou součástí je i nespočet vytvořených vnitřních částí ( mnoha“ já”), které vznikaly samotným vývojem. Tyto části si zároveň vytvářely různá přesvědčení, která se ukládala na úrovni podvědomí, skrze které pak vnímáme zkresleně realitu a situace kolem sebe.
Pravdou je, že se vše o nás nachází uvnitř nás samých.

Náš vývoj byl ovlivněný nejprve výchovou, předáváním vzorců rodové linie a po té vzdělávacím systémem, interakcemi se všemi lidmi se vytvářely části a různá přesvědčení.

Každý máme jiné prožitky, a proto se také od sebe navzájem lišíme svým chováním, jednáním a vnímáním. A každý má ze svého úhlu pohledu svou pravdu, která je jen jeho.

Jsme ovlivňováni vlastním vnitřním nastavením, i když to mysl zatím nevidí a nepřijímá, které nás omezuje v prožívání radosti, láskyplné harmonie a životního naplnění.

Nové energie planety napomáhají k původnímu božskému nastavení v nás

Dnešní doba v nových vibracích planety vyplavuje vnitřní omezující nastavení každého z nás, aby bylo uvnitř čisto pro obnovení svého jedinečného nastavení, stavu vnitřního božství. Obnovujeme původní laskavou část v sobě, dobro, úctu, pokoru, soucit, respekt, vlídnost, lásku k sobě a všem.

Vždy záleží na každém člověku zda přijme a dovolí sám sobě růst, aby mohlo dojít k navýšení vědomí procesem podvědomého čištění pro odhalení a odpojení se od vnitřních traumat a emočního a myšlenkového chaosu.

Tato vnitřní zatížení se podílela na vytváření charakteru, který se měnil s prožitými negativními situacemi časem na souzení, pohrdání, nenávist, zlost, hněv, vztek a oddělovalo se lidstvo od sebe navzájem. A to se dělo po tisíce let.

Zároveň bychom měli pochopit, že to my sami v našem těle vytváříme negativní energii svou reakcí na negativní podněty a ta se vrství a ukládá v těle. Jakoukoliv negativní energií škodíme sami sobě, snižujeme výkon svého imunitního systému a blokujeme svou vnitřní radost ve svém životě.

Každý, kdo umí přijmout i své negativní emoce také ví, že dokud je nerozpustí, tak negativní situace budou přicházet z různých směrů dokola, dokud nedojde k rozpoznání a odhalení uložených příčin ve svém nitru.

V této fázi člověk připustí a vytvoří energii touhy a záměru pro obnovu vnitřního klidu a objeví se nová cesta a ukazatele, kudy se ve svém životě vydat a jak žít.

Očistný proces za vás nikdo neudělá ani vnitřně neodpracuje, neodčaruje

Očistný, harmonizační proces je o nás samotných. Prvotním návykem je umění vyplouvající vlny emocí vědomě rozpoznat a přijmout.
Nehledáte viníky a svůj klid rozšíříte do celého těla svým osvojeným návykem a přístupem se rozšíří i na ostatní okolo vás. Lidé se s vámi cítí dobře. Víte, že to, co cítíte je vaše a nikdo tedy není viník. Příčiny jsou k odhalení na úrovni podvědomí.
Tímto umožňujeme všem okolo nás najít sami sebe a cestu k obnovení svých jedinečných schopností.

V této fázi chápete, že to nejste vy, že jsou to pouhé energie přijaté a vytvořené samotným vývojem. Necítíte za to stud ani hanbu.
Každý sám za sebe si vytvářel různá přesvědčení, postoje a přebíral různé vzorce a bloky, ale ne každý to chápe a na tuto cestu nastoupí. Každý má svůj čas.

Veškeré odpovědi se nachází uvnitř nás a nikdo to za nás neudělá, to co cítíme je naše, a jen my sami si neseme uvnitř sebe odpovědi na otázky, proč se tak cítíte, proč se vám nedaří, co vás blokuje, a kde se to omezení vlastně bere.

Všichni jsme ovlivněni i svou rodovou linií a generačním předáváním vzorců a bloků o kterých na úrovni mysli ani nevíme.

V tomto procesu se vám naskytne hlubšího poznání sebe, jak negativní emoce souvisí s příčinami všech negativních prožitků z minulosti, a jak se tímto vlivem vytvářel váš charakter, styl a formy jednání a pohled na okolní svět. A jak to můžete změnit.

Jakmile na cestě poznání dojdete do bodu, že vnímáte duši a tělo jako celek, že spolu úzce spolupracují a umožníte své mysli pochopit sami sebe, v tomto bodu najednou chcete vědět víc.

Záleží na připravenosti a prožitcích každého jedince, aby mu mysl nebránila a mohl vstoupit do podvědomí a tím do situací, které byly vlastně prvotní příčinou disharmonie, emoční i fyzické bolesti, která se stala součástí života.

Vnitřní harmonie je dávno součástí nás samých. Je to naše původní nastavení, které je pouze skryté pod vrstvami energetického zatížení.
Například přijatá vlastní přesvědčení, různé formy strachu, smutek, zlost, chamtivost, pýcha, nenávist, závisti, pocity zrady, křivdy, opovržení, vztek, odpor, marnost, znechucení, ublížení, opuštění, nedůvěra a podobně.

Dalo by se to jednoduše vyjádřit, že vnitřní harmonie je ve spícím stavu pod všemi možnými vrstvami energií vnitřního naprogramování, pokud jsme schopni tyto energie sami sobě přiznat. Zde je pravdivost k sobě nejdůležitější.


Více jak 100 let starý vzdělávací systém používá program soutěživosti, který vedl k narušení interakce s dalšími lidmi.
Z tohoto zastaralého systému vycházejí ven lidé, kteří se navzájem posuzují a sami se cítí něco méně než ostatní. Toto velmi ovlivňovalo mnoho generací v běžném životě. Jesle, školka, škola a z nich uložené traumatizující zápisy, jsem v sobě řešila i já, můj muž a řešíme to i s mnoha mými klienty při harmonizačním procesu.

A to je počátek sladění duše a těla.

Nabízím vám první nezávaznou konzultaci po dobu 30 minut zdarma, zodpovězení dotazů, náhled vaší situace a případné ukazatele klikněte zde pro kontaktní formulář a možnost sjednání termínu.

Jsme bytosti, které přijímají a vytváří emoční energii v různých situacích. Tyto situace nás mají naučit rozpoznat, co vlastně cítíme, co jsme vytvořili za emoci. Nic se nám neděje náhodou, každá situace nás učí a vede k odhalení našeho vnitřního nastavení.

To, co cítíme je naše, kdo nehledá viníky, ale nahlíží do svého nitra propouští negativní energie ze svého emočního a mentálního těla. Jen tak přestanou ovlivňovat náš život a ustanou i negativní situace a dramata. Je to o nás samotných, každý máme zodpovědnost sám za sebe a za svůj život.

Odhalením podvědomé zátěže spojené s převažujícími pocity úzkosti, samoty, pochybnostmi a strachu získáváme zpět svou sebeúctu, sebeuvědomění, sebehodnotu, sebedůvěru, sebejistotu a jedinečné povědomí sami o sobě.

PODVĚDOMÉ LÉČENÍ EMOČNÍHO
A MENTÁLNÍHO TĚLA

Vnitřní proces harmonizace probíhá v pohodlné poloze na zádech, kdy při vědomém a řízeném dechu dochází k uvolnění a zklidnění mysli. Pozorováním svého dechu se zklidňuje vaše mysl a dochází ke snovému stavu. Je to meditační stav alfa pro získání spojení se svou podvědomou částí.

V této počáteční fázi jste mým hlasem vedeni pro řízené nádechy a výdechy a následné uvolnění. Po té cíleným dotazováním k vašemu tématu, které jste předem se mnou sdíleli, dochází k vašemu vnitřnímu spojení a postupnému odhalení vnitřních příčin, pro pochopení vašich vnějších emočních i fyzických problémů, nepříjemných životních situací, na které toužíte znát odpověď pro dosažení vnitřního klidu a harmonie.

Už víte, že nahlédnutím do svého nitra získáváte vnitřní úlevu a klid. A zahajuje svou cestu pro obnovu sebejistoty, sebehodnoty, sebevědomí, sebědůvěry a sebeúcty.

Postupným řízeným dotazováním podvědomí dochází k získávání obrazů z různých úseků vašeho vývoje, a také k odhalování emocí a přesvědčení, které v prožité minulosti byly vytvořeny a staly se součástí podvědomé paměti v energetickém systému.

Jakmile je tělo uvolněné spolu se svou myslí, vy cítíte, že existují pocity vnitřní pohody, lehkosti a klidu.

Najednou jste ve svém vnitřním prostoru, kde není problém tak velký a vy vnímáte svou schopnost nadhledu. Pocit napětí a strachu nebo obav, že vám to nepůjde se pomalu zmírňuje, napětí můžete vnímat např: v oblasti hrudi, krku nebo na solaru.

Já v tu danou chvíli vnímám spojení s vaším energetickým systémem, cítím výměnu informací a silné intuitivní vedení pro energetický přenos. A vy cítíte v danou chvíli pocit lehkosti, uvolnění a klidu, cítíte potřebu spánku.

HARMONIZACE

Ale neusnete, zůstáváte při vědomí ve svém těle a cítíte energii, která harmonizuje a koluje po celém těle. Je to vnitřní sjednocení, vnitřní soulad a počátek sebenapojení vnitřní buněčné seberegenerace. Cítíte se přímo ponoření do lehátka a energie, která do vás proudí rezonuje s každou buňkou vašeho těla.

Nastává koordinace mysli a těla, započne jednoduché dotazování a vy vnímáte a dostáváte vlastní informace, kdy a v jaké situaci v minulosti vznikla příčina, kde existuje nesoulad ve vašem těle a následné vyplouvající blokující energie cítíte na těle tlakem, a to se můžete cítit na různých částech vašeho těla. Podle průběhu a odhalených souvislostí. Já vás jemně vedu hlasem k řízenému dýchání k uvolnění.

Tímto pocitem je přiváděna podvědomá tíha na povrch těla, vystupuje skrze tělo energetickým i emočním prožitkem, kde je v daný moment myslí i tělem uznána, přijata a odpojena.

Každý prožitek je zřetelný a jednotný s prožitkem minulosti, vy vnímáte , cítíte nebo vidíte příčinu, která byla počátkem odhaleného energetického bloku minulosti.

Vždy se uvolní to, na co jsme v danou chvíli připraveni.

PROPOJENÍ S ENERGIÍ LÉČENÍ

V tomto bodě dle vaší rozvinuté citlivosti, vnímáte vzájemné propojení (neviditelnou) energií ze Zdroje a získáváte dojem souhry propojení, které napomáhá k odhalení disharmonickému napětí.

Pocitem napětí ve vašem energetickém systému v danou chvíli dochází k emočnímu i fyzickému prožitku skrze který tato energie odchází, vzápětí však s nádechy a s novým uvědoměním, přijetím a rozpoznáním odchází…

Dle vlastních prožitků a prožitků mých klientů se vám snažím přiblížit harmonizační proces, kde jsou energie vnitřního zatížení postupně rozpouštěny a vaše vnitřní síla energeticky navýšena, cítíte uvnitř sebe lehkost, více místa, radost, teplo, osvobození a velkou úlevu.

Najednou cítíte tolik vytoužený vnitřní klid.

Vysokovibrační harmonizační proces je energetickou komunikací na úrovni podvědomí a vyšší vibrace postupně zaplavují každou buňku vašeho těla. Vy cítíte mírné chvění, nebo brnění po celém těle, vy vnímáte, že se něco ve vašem těle děje, tímto způsobem s vámi vaše buňky komunikují.

Jedná se o komunikaci na buněčné úrovni, kde následně probíhá vědomé ukotvení obnovené vnitřní životní síly, harmonie a klidu během tohoto procesu.

SEBEPOZNÁVÁNÍ K OBNOVENÍ VNITŘNÍ MOUDROSTI

Odhalením situací různých příčin vnímáte ve všem širší význam, nadhled, vnitřní útěchu, silnou úlevu, uspokojení hlubokého sebepoznání, které sídlí uvnitř vás.

Cítíte se mnohem větší a moudřejší, protože vaše vnitřní pochopení a soulad na úrovni duše a těla vás postaví nad situace, které se vám kdy děly, najednou se cítíte více než jen pouhé tělo. Vše se odvíjí i od vašeho rozšířeného vnímání i přístupu k tomuto harmonizačnímu procesu.

Cítíte svého vnitřního moudrého rádce, který je součástí každého z nás.

A to vše se děje postupným odhalením vnitřních příčin, vaším pochopením, přijetím a poznáním, které vnímáte a opravdu cítíte.

Stále spolu komunikujeme, vy sdělujete, kde a v jaké jste situaci a co cítíte, já vás pomáhám udržet směr pro dosažení poznání a úlevy. Napomáhám předáváním ukazatelů, které v daný moment intuitivně přicházejí.

V této fázi zcela jasně vidíte, že síla vnitřní disharmonie nikdy nemůže ovládnout vaší vnitřní moc, váš klid, ani radost pokud to svou myslí sami neumožníte, zde vnímáte vlastní vnitřní sílu i jasný vliv mysli-ega.

V tomto procesu zažíváte automatické uznávání vnitřních disharmonii uložených v minulosti v energetickém systému vašeho těla.

Vy sami cítíte zdroj těchto energií v těle. V tomto prostoru pozorujete, jak vlastně podvědomě naprogramovaná mysl velmi ovládá vaše tělo, vaši realitu a celý váš život.

Postupně dochází k zarovnávání, sladění odhalených zdrojů příčin disharmonie, a vy cítíte, jak veškeré situace ve vašem životě se odvíjely dle tohoto vnitřního nastavení.

Cítíte a vidíte souvislosti s minulostí a přítomností, proč se vám vše vlastně dělo, a jak se díky tomu vytvářela vaše realita. V tomto svém prostoru dokonale víte, jak si vytvořit realitu novou.

Uvnitř každého z nás se nachází systém samoléčení pro dosažení harmonie vnitřních vzpomínek a tím i vytváření harmonických vztahů mezi minulostí a současností. Uvnitř sami vysledujete všechny příčiny uložených nepříjemných prožitků.

POTVRZENÍ

V tomto prostoru získáváte nová uvědomění, že hranice vytvořené uvnitř vás jsou blokovány a deformovány mentálním a emočním vnímáním skrze energetické filtry získané programováním osobnosti.

Postupně v tomto procesu vidíte a vnímáte odpojení jednotlivých vnitřních částí a situací, které byly příčinou různých strachů, traumat a bolestí.
Vnímáte, jak fragmenty vaší duše uvízly v minulosti a navrací se do vašeho těla životní síla. Cítíte vnitřní soulad a harmonii.
´
Jste překvapení z odhalení mnoha individuálních vnitřních částí a příčin, které se pouští vedoucího místa ve vašem těle, i všech bolestných vzpomínek.

Přijetím neboli integrací těchto vnitřních částí s pokorou a úctou získáváte pochopení sebe samého a všeho, co souviselo a ovlivňovalo vaše prožitky po celý život.

Najednou vše vnímáte s lehkostí a s pocitem, jak je krásné tohle vše odhalit a vůbec ve svém životě poznat.

V tomto prostoru uvnitř sebe jste informováni svou vlastní moudrosti a uvědomujete si, jak jste svým vývojem přijímali jednotlivá přesvědčení a chápete, jak se projevovala ve vašem životě, jak byla uložena a jak vám způsobovala zcela odlišný a omezující pohled na různé situace ve vašem životě i na sebe samého.

Také vnímáte, jak tyto energie byly zkreslující ve vašem jednání, projevech emocí a postojích v současném životě.

Vnímáte, co způsobilo neúctu k sobě, když jste o sobě začali pochybovat. Jak vlivy odsouzení, urážky, slovní ublížení nebo kategorizování snižovaly vaše sebevědomí a sebedůvěru.

Důsledkem bývá snížení imunity, nechuť do života, vnitřní nepohoda. Nastává disharmonie emoční, mentální, duchovní a fyzická.

VNITŘNÍ VIZE

Vstoupili jste do svého vlastního vnitřního filmu minulosti vytvořeného a uloženého samotným vývojem, a zde ve svém vnitřním prostoru obnovujete harmonii a pochopení vlastní dokonalosti a smyslu života.

Uvnitř jste součástí jiného pohybu času. Jakoby zde žádný čas neexistoval. Jste ve vlastním stroji času, kde se pohybujete zpět do minulosti k odhalení nejvýznamnějších prožitků, kde vznikla disharmonie: od dětství po přátelství a všechny vztahy, kde nebyla projevena úcta, důvěra, podpora, respekt a láska.

Zde pochopíte, že každý uložený negativní pocit se promítá do dalších scén a situací, a vy vidíte, cítíte, jak tato odhalení prvotních příčin zasahovala do vašeho života, a také už víte proč. Zrcadlením ostatních mají být vyplaveny, uznány, přijaty, rozpoznány a vyléčeny.

V procesu harmonizace postupně odhalujete více příčin a situací z minulosti, které měly vliv na vývoj vašeho celého života.

Pohybujete se v čase své vlastní minulosti na energetické úrovni. Pozorujete různá časová období, které vám podvědomí postupně odhaluje k přijetí sebe. Postupně získáváte přísun své vlastní životní síly, která byla ukryta a blokována vnitřním nastavením.

Cítíte svobodu, jakou jste už dlouho necítili, cítíte vnitřní radost, tu opravdovou, ne tu hranou. Cítíte vnitřní klid, pochopení svého života, pochopení sám sebe a s vnitřní lehkostí si užíváte pocit štěstí a pochopení ve všech směrech.

Objevujete své základy a příčiny jednu za druhou. V realitě možná tušíte nebo cítíte, jaké vnitřní omezení mohou být pod povrchem, ale pouze ponorem do svého nitra uvidíte jasně, co jste skrývali i sami před sebou.

Zde také chápete sebe, své činy ale i činy ostatních v různých vztazích, v rodině, mezi přáteli, v práci nebo mezi svými dětmi.

V danou chvíli, kdy se uvolňují silné emoce vnímáte, že je to pouhá energie k přijetí a rozpuštění.

Jsou to vlny omezující mentální a emocionální zkreslení reality. S každým uvolněním a přijetím mizí jakýkoliv tlak na fyzické části těla, vy cítíte změnu a krásnou energii v celém energetickém systému a nastává soulad ve vašich orgánech. A nyní si opět užíváte svůj znovunalezený klid.

LÉČENÍ

Harmonizace je o energetickém vnitřním cestování do všech předchozích časů minulosti, které byly příčinou disharmonie současnosti. Vnímáte a cítíte, kde se to vzalo, odhalujete jedinečný systém, jak sami vytváříme vše, co se děje v realitě, a proč vás to ovlivňovalo až dosud.

Zde cítíte, že nejste sami, už necítíte samotu, strach ani obavy. Silně vnímaví jedinci cítí energii i svých energetických průvodců.

Sami komunikujete se svým tělem na úrovni buněčné paměti uvnitř sebe a neuvědomujete si čas, vše, co se tam děje vnímáte z laskavého nadhledu.

Vzájemná propojení energií, které následně proudí vaším tělem motivují postupné vynořování k odhalení příčin. Vše se děje na neviditelné, multidimenzionální, kvantové úrovni.

Tato energie je katalyzátorem každého dávného zážitku, kde vznikly příčiny uloženého přesvědčení. To vše vede k oživení a přijetí původního nastavení, získání vlastní síly, vlastního já, které se pod uloženou tíhou skrývá.

V procesu harmonizačního emočního léčení dochází k vzájemnému naladění na energie vyššího vědomí pro odhalení vlastní jedinečnosti, která se postupně obnovuje a každý si ji v realitě svým novým přístupem musí umět udržovat.

ROZPOUŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH BLOKŮ, PROGRAMŮ

Jsem vděčná za své vnitřní poznání, vyšší intuitivní vedení, zvýšenou vibrační schopnost a frekvenci hlasu, které mi napomáhají v nasměrování průběhu procesu. Nasměrování je důležitým nástrojem pro udržení mysli v klidu, aby proces mohl kvalitně probíhat.

Ve svém vnitřním prostoru je vám velmi dobře, vše naprosto chápete. Vnímáte silné aha momenty pochopení vašeho života. A máte chuť obejmout i největšího nepřítele.

Zde jasně vnímáte, že vám zloba k ničemu neslouží, že nepotřebujete vidět svůj život skrze omezení a dál trpět.

Harmonizace duše a těla je pokročilejší proces k navýšení vibrací, obnovení vnitřní síly a následnému osvojení tohoto procesu.

Já sama si uvědomuji, že s měnící se energií planety a mojí vlastní navyšovanou vibrací prací na sobě, se tento proces neustále vyvíjí a stále pozoruji neustále vylepšení.

V mém nitru postupně dochází ke stále hlubšímu rozpomínání se na tyto schopnosti pradávného harmonizačního léčení, sladění duše a těla. Vše se nyní rychleji postupně třídí a ujasňuje i v mé mysli.
A já již mohu dokonaleji popsat, jak proces vlastně probíhá na energetické úrovni a to ze svých zkušeností sama ze sebou i s mnoha klienty.

Jedná se o vysokovibrační meditační proces, kde energetický zásah obnovuje vnitřní klid a dodává nová uvědomění o dokonalém systému života jako takovém.

Buněčná soustava vašeho těla přijímá léčivou energii ze zdroje pro navýšení frekvencí a vibrací v emočním, mentálním, fyzickém a duchovním těle.

Sami se ocitáte ve vnitřní harmonii a líbí se vám tento znovuobnovený pocit vlastní jedinečnosti, klidu a harmonie ve všech směrech a úrovních. Zde pocítíte, jak se vlastně můžete stále cítit. Z této úrovně se vám ani nechce ven, konečně se cítíte být sami sebou.

Připouštím, že ne každý je připraven na tento proces vnitřní harmonizace, záleží na výši vědomí, aby mohlo dojít ke zklidnění mysli. Problém je tam, kde mysl je stále jediným silným vůdcem. Kdy ještě jedinci nedokáží připustit, že je to vůbec možné, a mysl je na úroveň podvědomí buďto nepustí nebo se hned po procesu vrátí do výchozího stavu k zvládnutí svých lekcí.

VYSÍLÁNÍ, VKLÁDÁNÍ A PŘÍJEM ENERGIE

Jsme energie, kolem svého fyzického těla máme velké energetické pole, kde se nachází veškeré záznamy o našem vývoji, každá vteřina prožitého života je součástí nás samých, naší duše. Naše DNA a její neviditelná multidimenzionální část je vlastně počítačem informací na neviditelné úrovni.

Vědomou prací na sobě, zvyšováním vědomí se aktivuje postupně všech dvanáct multidimenzionálních vláken DNA a obnovuje se původní nastavení a uložené schopnosti, talenty a dary.

Byly mi předány informace i o frekvenci mého hlasu, která napomáhá k napojení se na vnitřní prostor. Já jsem vedena během procesu i k přikládání mých dlaní na různá místa na těle, kde pociťujete tíhu, skrze než proudí silný proud energie pro usnadnění energetické regenerace, aby se tíha snáze uvolnila skrze tělo na povrch. A to i při virtuálním spojení.

I v tomto momentě dochází k vzájemnému energetickému propojení dvou vědomí za účelem uvolnění a rozpuštění vynořujících se bloků.

Během procesu vyplavování můžete pociťovat na těle tlak, chlad, mrazení, svírání. Je to i pro vás potvrzení, víte, že se něco děje a přijde úleva.
Těmito příznaky dochází k čištění energií z těla ven.

Síla mysli a strach brání uvolnění a otevření se harmonizačnímu procesu i příjmu energií, která pro proudí skrze dlaně.

Mým přáním je abyste si všichni osvojili harmonizační proces pro snadné využití v běžném životě.

Navyšováním svého vědomí a vaší touhou získat zpět sám sebe se tento proces stává hlubší a silnější. Zároveň je velmi regenerující na úrovni buněčného léčení. Aktivujete si sami postupně vlastní samoléčící procesy ve vašem těle. A vaše tělo se tak regeneruje a také omlazuje.

Na místo vnitřní prázdnoty nastupují pocity jasnosti, úlevy, lehkostí bez příznaku jakéhokoliv vnitřní ho napětí.

Harmonizační proces energetického léčení probíhá na neviditelné nebolí holografické úrovni, kde vy svými vlastními prožitky vynořených úseků života, pomocí obrazů, emocí a pocitů odhalujete příčiny a dosahujete tolik vytouženého klidu.

Každému z nás po procesu zůstává ojedinělá hluboká vzpomínka na vnitřní pocit, kým doopravdy jsme a proč jsme tady.

Je to pocit, který je kotvou pro neustále zdokonalování se a odhalování své vlastní jedinečnosti a vnitřní síly. Tento proces vám otevírá vaší budoucí cestu k harmonickému životu ve všech vašich směrech. Záleží však také na vás, jak budete pokračovat ve svém každodenním životě a používat svou vnitřní sílu pro čištění a zpracování emocí.

Osvojením si svých vlastních vnitřních procesů pro vstup do svého vnitřního prostoru nastupujete na cestu jedinečnosti, radosti, štěstí harmonie.

Zkušenosti s procesem harmonizace podvědomého zatížení jsem získávala pravidelným a dlouhodobým vstupováním do svého vnitřního prostoru, abych očistila vše, co mi bránilo prožívat vnitřní klid.

Získávám stále mnoho dalších zkušeností se svými blízkými a klienty, kteří mi byli a jsou zároveň i učiteli k rozšíření a zdokonalovaní tohoto procesu.

A o tom je životní cesta, neustrnout na jednom místě, ale rozvíjet sami sebe neustálým zdokonalováním a učením se novému poznání.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, SOULAD MYSLI, DUŠE A TĚLA

Proces trvá od 90 až po 180 minut dle vaší potřeby. Po té jste zpět ve své soudržnosti vědomého zarovnání. Za jedno sezení spolu rozpustíme několik příčin během procesu, jsou to velké skoky na vyšší úroveň vědomí. Prožijete restart vědomí. Cítíte se tak lehce, že toužíte ležet, usnout, odpočívat a užívat si svou novou vnitřní sílu ve svém těle.

A to by bylo ideální zakončení tohoto procesu, odpočinout si a prospat se. Odpočinkem dochází k jemnému energetickému ukotvení a vyrovnání. Někteří mají pocit, že jsou o 10 kg lehčí, jiní, že se cítí nadneseně.

Vnitřní pocit vznášení se je tedy u konce. Vy jste opět plně ve svém vědomí a ve své mysli. Vše probíhá s lehkostí, energetické léčení probíhalo uvnitř samovolně, aby se zarovnala mysl, a všechny disharmonie se sladili.
Užili jste si energetický tok ve vašem těle, který umožňuje energetické léčení samo o sobě dle potřeby každého z vás.

První konzultace po dobu 30 minut zdarma klikněte zde pro kontaktní formulář a možnost sjednání termínu.

JE NUTNÉ OPAKOVÁNÍ?

Ano, je nutné osvojit si návyk a pokračovat doma, emoční vrstvy se loupou jako vrstvy cibule, a to vždy v moment, kdy jsme připraveni další dávku energie propustit.

Jistě chápete, že nelze za jedno sezení zharmonizovat celý život. Dobrou zprávou pro vás je, že pokud již základní zkušenost s meditací máte, pravidelnou meditací se otevře tato schopnost vlastního spojení a sebereflexe k dotazování, protože jste právě již zažili, jak na to.

Vy získáte nejen úlevu ale zároveň i nástroj, jak sami postupovat a postupně harmonizovat sami sebe i své blízké.
Harmonizační klíč je technika – proces, pro harmonizaci vyplouvajících emočních vln v každodenním životě.


1. stačí jeden harmonizační očistný proces a vědomě pokračovat doma prací na sobě, pokud potřebujete pomoci něco rozklíčovat jsme ve spojení ke sdílení. Nebo

2. druhý harmonizační proces po měsíci, podle vaší vnitřní potřeby pro uvolnění hlubšího stavu a dokonalejší osvojení. Pokud potřebujete pomoci něco rozklíčovat jsme ve spojení ke sdílení.

3. druhý a třetí po 1- 2 měsíce, podle vaší vnitřní potřeby pro uvolnění hlubšího stavu a dokonalejší osvojení. Pokud potřebujete pomoci něco rozklíčovat jsme ve spojení ke sdílení.

Trénink z nás dělá mistry a tak je to se vším, co si osvojujeme a co se učíme.

S úctou Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů