Harmonizační proces podvědomého léčení.

Jak probíhá harmonizace emočního a mentálního naprogramování?

Co znamená emoční a mentální naprogramování?


Všechny naše zkušenosti s prožitky jsou neustále vnitřně zaznamenávány. Součástí nás samých jsou kompletně všechny energetické záznamy, které se ukládají vývojem vrstvu za vrstvou. Je to náš vnitřní životní film od počátku vývoje naší duše.

Vnitřní neviditelnou součástí je i nespočet vytvořených vnitřních částí (mnoho“ já”), které vznikaly samotným vývojem. Tyto naše vnitřní části osobnosti si zároveň v různých životních situacích vytvářely různá přesvědčení, která se ukládala na úrovni podvědomí, skrze které jednáme i vnímáme zkreslenou realitu a situace kolem sebe.
Pravdou je, že se vše o nás nachází uvnitř nás samých.

Náš vývoj byl ovlivněný nejprve výchovou, předáváním vzorců rodové linie a po té vzdělávacím systémem, a interakcemi se všemi lidmi se vytvářely části a různá přesvědčení.

Každý máme jiné prožitky, a proto se také od sebe navzájem lišíme svým chováním, jednáním a vnímáním. A každý má ze svého úhlu pohledu svou pravdu, která je jen jeho.

Jsme ovlivňováni vlastním vnitřním nastavením, i když to mysl zatím nevidí anebo nepřijímá, které nás omezuje v prožívání vnitřního klidu, radosti, láskyplné harmonie a životního naplnění.

Nové energie planety napomáhají k původnímu božskému nastavení v nás

Dnešní doba v nových vibracích planety vyplavuje vnitřní omezující nastavení každého z nás, aby bylo uvnitř čisto pro obnovení svého jedinečného nastavení, stavu vnitřního božství. Obnovujeme původní laskavou část v sobě, dobro, úctu, pokoru, soucit, respekt, vlídnost, lásku k sobě a všem.

Vždy záleží na každém člověku zda přijme a dovolí sám sobě růst, aby mohlo dojít k navýšení vědomí procesem podvědomé sebepoznání. Sladění pro odhalení příčin a odpojení se od vnitřních traumat a emočního a myšlenkového chaosu. Jedná se změnu energetické polarity uvnitř sebe.

Vnitřní záznamy vývojem se podílely na vytváření charakteru, který se měnil s prožitými negativními situacemi a vlivem interakcí s lidmi. Časem vznikaly vzorce pro souzení, pohrdání, přetvářky sama sebe a vznikala nenávist s nahromaděné energie zlosti, hněvu, vzteku, smutku, znechucení a oddělovalo se lidstvo od sebe navzájem. A to se dělo po tisíce let.

Zároveň bychom měli pochopit a přijmout zodpovědnost za svůj život, že to my sami v našem těle vytváříme negativní energii svou reakcí na negativní podněty, a ta se vrství a ukládá v různých částech energetického systému těla. Jakoukoliv negativní energií škodíme sami sobě, snižujeme výkon svého imunitního systému a blokujeme svou vnitřní radost ve svém životě, často aniž bychom toto věděli.

Každý, kdo umí přijmout i své stinné části a jejich emoce také ví, že dokud je nepozná a nerozpustí, tak negativní situace budou přicházet z různých směrů dokola, dokud nedojde k odhalení uložených příčin ve svém nitru.

V této fázi sebepoznávacího vývoje člověk vytvoří energii touhy se záměrem pro obnovu vnitřního klidu, a objeví se nová cesta a ukazatele, jak na to a kudy se ve svém životě vydat, a jak žít každý okamžik svého života.

Očistný harmonizační proces za vás nikdo neudělá, vnitřně neodpracuje, ani to z nás nikdo neodčaruje 🙂

Dovnitř můžeme vstoupit pouze my sami. Harmonizační proces je tedy jen o nás samotných. Prvotním návykem je umění vyplouvající vlny pocitů spojených často s nepříjemnými emocemi vědomě rozpoznat a přijmout. Nechat je projít tělem.

Ve fázi, kdy nehledáte viníky svůj klid rozšiřujete do celého těla svým osvojeným návykem a přístupem do svého nitra a klid se postupně rozšíří i na ostatní okolo vás. Lidé se pak s vámi cítí velmi dobře.

Víte, že to, co cítíte je vaše a nikdo tedy není viník, pouze poukazuje na naše slabá místa. Příčiny jsou uloženy na úrovni podvědomí a čekají na naše odhalení. Tímto zároveň umožňujeme všem okolo nás najít sami sebe a cestu k obnovení vnitřního klidu i svých jedinečných schopností. Tím, že se tak chtějí cítit také se spustí jejich vlastní cesta posunu blíž k sobě samým.

V této fázi poznání sebe chápete, že nepříjemné pocity nejste vy, ale že jsou to pouhé energie přijaté a vytvořené samotným vývojem a necítíte za své pocity stud ani hanbu.

Každý sám za sebe si vytvářel různá přesvědčení, postoje a přebíral různé vzorce a bloky, ale ne každý tento systém chápe, a nemusí nastoupí na tuto cestu. Každý má svůj správný čas.

Veškeré odpovědi se nachází uvnitř nás a nikdo nás nemůže lépe poznat než mi sami, a to za nás nikdo neudělá, protože nežil náš život. To co jsme prožili a jak se cítíme je naše, a jen my sami si neseme uvnitř sebe odpovědi na otázky, proč se tak cítíte, proč se vám nedaří, co vás blokuje, a kde se ta omezení vlastně berou.

Všichni jsme ovlivněni i svou rodovou linií a generačním předáním vzorců a bloků, o kterých na úrovni mysli často ani nevíme.

V tomto procesu se vám naskytne hlubšího poznání sebe, jak negativní situace s tíživými emocemi souvisí s příčinami všech negativních prožitků z minulosti, a jak se tímto vlivem vytvářel i váš charakter, styl a formy jednání a pohled na okolní svět. A také poznání, jak tyto energie můžete změnit pro obnovu vnitřního klidu, nadšení a radosti.

Jakmile na cestě poznání dojdeme do bodu, že vnímáme duši, mysl a tělo jako celek, že spolu úzce spolupracují a umožníme své mysli pochopit sami sebe, v tomto bodu najednou chceme vědět víc i jak na to. Jak sami sobě můžeme pomoci.

Záleží na připravenosti a prožitcích každého z nás, aby nám mysl nebránila vstoupit do vnitřního prostoru podvědomí a tím i do situací, které byly vlastně prvotní příčinou disharmonie, naší emoční i fyzické bolesti. A ty se staly záznamem, který je pak součástí našeho podvědomí, které nás ovlivňuje, chce nás ale pouze chránit před dalším zraněním naší naučenou reakcí a postojem, který nám kdysi zafungoval. Stažením se do sebe, potlačením vyjádření, přizpůsobením se uloženým strachem z autorit apod.

Vnitřní harmonie je dávno součástí nás samých

Harmonie je naše původní nastavení, které je pouze skryté pod vrstvami energetického zatížení: brání nám přijatá vlastní přesvědčení, různé formy strachu, smutek, zlost, chamtivost, pýcha, nenávist, závist, uložené pocity zrady, křivdy, opovržení, potlačený vztek, odpor, marnost, znechucení, ublížení, opuštění, nedůvěra a podobně.

Dalo by se to jednoduše vyjádřit, že vnitřní harmonie je ve spícím stavu pod všemi možnými vrstvami energií vnitřního naprogramování, posun nastává pokud jsme schopni tyto energie sami sobě přiznat. Zde je pravdivost a otevřenost k sobě samým nejdůležitější.

Více jak 100 let starý vzdělávací systém vytváří v jedincích program soutěživosti, který zároveň vede k narušení interakce mezi lidmi.
Z tohoto zastaralého vzdělávacího systému vycházejí ven lidé, kteří se navzájem posuzují a sami se pak cítí něčím méně nebo více než ostatní. Soutěživost velmi ovlivňovala mnoho generací v běžném životě. Jesle, školka, škola a tam vznikají i uložené traumatizující zápisy strachu, nepřijetí, vlastní nedokonalosti a neschopnosti, pocity opuštění nebo osamocení. Mnoho takových nepříjemných pocitů-záznamů jsem v sobě řešila i já, můj muž a mnoho mých klientů při harmonizačním procesu.

A to je počátek sladění duše a těla.

zde naleznete kontaktní formulář pro možnost sjednání termínu

Jsme bytosti, které přijímají a vytváří emoční energii v různých nepříjemných situacích. Tyto situace jsou pro nás zrcadlem a mají nás naučit rozpoznávat naše pocity, jak a co vlastně cítíme, jaký pocit ke sladění v sobě je v nás vyvoláván. Nic se nám neděje bez příčiny a ani náhodou, každá situace nás učí a vede k odhalení našeho vnitřního nastavení.

To, co cítíme je naše, kdo nehledá viníky, ale nahlíží do svého nitra odhaluje a propouští negativní energie ze svého emočního a mentálního těla. Jen tak přestanou ovlivňovat náš život a ustanou i negativní situace a dramata v našich životech. Je to o nás samotných, každý máme zodpovědnost sám za sebe a za svůj život i za to, jak se cítíme.

Odhalením podvědomé energetické zátěže spojené s převažujícími pocity úzkosti, samoty, pochybnostmi o sobě a strachu z něčeho anebo z někoho získáváme zpět svou sebeúctu, sebeuvědomění, sebehodnotu, sebedůvěru, sebejistotu a jedinečné povědomí sami o sobě.

Jak probíhá harmonizační proces
EMOČNÍHO A MENTÁLNÍHO TĚLA?

Vnitřní proces harmonizace probíhá v pohodlné poloze na zádech, kdy při vědomém a řízeném dechu dochází ke zklidnění mysli a uvolnění. Pozorováním svého dechu se zklidňuje vaše mysl a dochází k příjemnému snovému stavu. Je to meditační stav théta, stav s vnitřní schopností představivosti pro získání spojení se svou podvědomou částí, svým energetickým nastavením.

V této počáteční fázi jste mým hlasem vedeni k řízeným nádechům a výdechům k dosažení následného uvolnění pro schopnost vnitřní vizualizace a představivosti s návratem zpět do svého prožitého životního příběhu.

Po té cíleným dotazováním k vašemu tématu, které jste se mnou sdíleli, dochází k vašemu vnitřnímu spojení s částmi vaší osobnosti a postupnému odhalení situací a vnitřních příčin, pro pochopení vašich vnějších emočních i fyzických problémů, vašich nepříjemných životních situací, na které toužíte znát odpověď k dosažení vnitřního klidu a harmonie.

Cítíte se v klidu a v bezpečí. Vnímáte, že nahlédnutím do svého nitra získáváte vnitřní úlevu a klid. A zahajujete svou cestu pro obnovu vaší sebejistoty, sebehodnoty, sebevědomí, sebědůvěry a sebeúcty.

Postupné a vedené dotazování vám umožňuje vnitřní pohled k získávání obrazů z různých úseků vašeho vývoje, a také k odhalování emocí a přesvědčení, které v prožité minulosti byly vytvořeny a staly se součástí podvědomé paměti v energetickém systému.

Jakmile je tělo uvolněné spolu se svou myslí, vy cítíte, že ve vás existují pocity vnitřní pohody, lehkosti a klidu.

Najednou jste ve svém vnitřním prostoru, kde není problém tak velký a vy vnímáte svou skrytou a jedinečnou schopnost nadhledu. Pocit napětí a strachu nebo obav, že vám to nepůjde se pomalu zmírňuje, ustává napětí, které můžete vnímat např: v oblasti hrudi, krku nebo na solaru.

Každý moment vnímám spojení s vaším energetickým systémem, cítím informace intuitivního vedení pro energetický přenos během procesu. A vy cítíte v danou chvíli pocit lehkosti, uvolnění a klidu.

HARMONIZACE

Po celý čas zůstáváte při vědomí ve svém těle a cítíte svou vnitřní energii, která koluje po celém vašem těle. Je to proces vnitřního sjednocení pro vnitřní soulad, kdy probíhá i vnitřní uvolnění všeho, co má být v procesu uviděno, pochopeno, přeladěno. Je to energetický proces buněčné seberegenerace. Cítíte se přímo ponoření do pohovky a energie, která do vás proudí rezonuje s každou buňkou vašeho těla.

Nastává koordinace mysli a těla, započne jednoduché dotazování a vy vnímáte a dostáváte vlastní informace, kdy a v jaké situaci v minulosti vznikla příčina, kde a proč existuje nesoulad ve vašem těle a následné vyplouvají blokující energie, které cítíte chladem, teplem nebo tlakem na různých částech vašeho těla. Vše se děje vždy podle uložených prožitků každého z vás a odhalených souvislostí. Já vás jemně vedu hlasem k řízenému dotazování a plynulého dýchání k uvolnění a přeladění.

Vnitřním pocitem je rozpoznán záznam uvnitř i na povrchu těla, který vystoupí energetickým emočním prožitkem aby byl v daný moment vámi pochopen, odpuštěn, uznán, přijat a přeladěn.

Každý prožitek je zřetelný a jednotný s prožitkem minulosti, vy vnímáte , cítíte nebo vidíte příčinu, která byla počátkem energetického bloku minulosti. Jste si vědomi, jak záznam ovlivňoval váš život a proč se vám co dělo. Vždy se uvolní to, na co jsme v danou chvíli připraveni.

PROPOJENÍ S ENERGIÍ LÉČENÍ

V tomto bodě dle vaší rozvinuté citlivosti, vnímáte vzájemné propojení (neviditelnou) energií ze Zdroje a získáváte dojem souhry propojení, které napomáhá k odhalení záznamu disharmonického napětí.

Pocitem napětí ve vašem energetickém systému v danou chvíli dochází k emočnímu i fyzickému prožitku skrze který tato energie odchází, vzápětí však s nádechy a s novým uvědoměním, přijetím a rozpoznáním rychle odchází…

Dle vlastních prožitků a prožitků mých klientů se vám snažím přiblížit harmonizační proces, kde jsou energie záznamů vnitřního zatížení postupně rozpouštěny a vaše vnitřní síla energeticky navýšena, cítíte uvnitř sebe lehkost, více místa, radost, teplo, osvobození a velkou úlevu. Jako by z vás spadl těžký kámen.

Najednou cítíte tolik vytoužený vnitřní klid.

Vysokovibrační harmonizační proces je vnitřní komunikací na úrovni podvědomí a blahodárné energie postupně zaplavují každou buňku vašeho těla. Vy cítíte mírné chvění nebo brnění po těle, vnímáte, že se něco ve vašem těle děje, tímto způsobem s vámi vaše tělo a buňky komunikují.

Jedná se o vnitřní komunikaci se svými částmi osobnosti vzniklými vývojem, které jsou v podobě záznamů uloženy na buněčné úrovni. Následně cítíte svou obnovující se vnitřní životní sílu, harmonii a klid během tohoto procesu.

CÍTITE OBNOVENÍ SVÉ VNITŘNÍ MOUDROSTI

Odhalením situací a různých příčin vnímáte ve všem mnohem širší význam, nadhled, vnitřní útěchu, silnou úlevu, uspokojení hlubokého sebepoznání, které sídlí uvnitř vás.

Cítíte se mnohem větší a moudřejší, protože vaše vnitřní pochopení a soulad na úrovni duše, mysli a těla vás postaví nad situace, které se vám kdy děly, najednou se cítíte více než jen pouhé tělo. Vše se odvíjí i od vašeho rozšířeného vnímání i přístupu k tomuto harmonizačnímu procesu.

Cítíte svého vnitřního moudrého a láskyplného rádce, který je součástí každého z nás. Vaše vnitřní vedení.
A to vše se děje postupným odhalením vnitřních příčin, vaším pochopením, přijetím a poznáním, které vnímáte a cítíte.

Stále spolu při procesu komunikujeme, vy sdělujete, kde a v jaké jste situaci, a co cítíte, já vám pomáhám udržet směr pro dosažení poznání a úlevy. Napomáhám vám k harmonizaci předáváním ukazatelů, které mi v daný moment intuitivně přicházejí.

V této fázi zcela jasně vidíte, že síla vnitřní disharmonie nikdy nemůže ovládnout vaší vnitřní moc, váš klid, ani radost pokud to svou vědomou myslí neumožníte, zde vnímáte vlastní vnitřní sílu i jasný vliv podvědomé mysli a ega.

V tomto procesu zažíváte automatické uznávání vnitřních disharmonií, záznamů uložených v minulosti v energetickém systému vašeho těla. Jsou to pouhé záznamy, to nejste vy, vaše jedinečnost se skrývá pod těmito záznamy. Vy sami cítíte i zdroj láskyplných energií v těle. V tomto prostoru pozorujete, jak vlastně podvědomě naprogramovaná mysl ovládá vaše tělo, vaši realitu a dosud celý váš život.

Postupně dochází k zarovnávání, sladění odhalených zdrojů příčin disharmonie, a vy cítíte, jak veškeré situace ve vašem životě se odvíjely dle tohoto vnitřního nastavení.

Cítíte a vidíte souvislosti s minulostí a přítomností, proč se vám vše vlastně dělo, a jak se díky tomu vytvářela vaše realita. V tomto svém prostoru dokonale víte, jak si vytvořit realitu novou.

Uvnitř každého z nás se nachází systém samoléčení pro dosažení harmonie všech vnitřních vzpomínek a tím i vytváření harmonických vztahů mezi minulostí a současností. Uvnitř sami vysledujete všechny uvolněné příčiny uložených nepříjemných prožitků.

POTVRZENÍ

V tomto prostoru získáváte nová uvědomění, že hranice vytvořené uvnitř vás jsou blokovány a deformovány mentálním a emočním vnímáním skrze energetické filtry získané vývojem skrze prožitky minulosti.

Postupně v tomto procesu vidíte, vnímáte a ovládáte sjednocení jednotlivých vnitřních částí v situacích, které byly příčinou různých strachů, úzkostí, traumat anebo vašich fyzických bolestí.
Také někteří poznáváte a vnímáte, jak energetické fragmenty vaší duše uvízly bolestnou zkušeností v dávné minulosti a navracíte je do celistvosti spolu s vámi. Do vašeho těla se navrací životní síla. Cítíte vnitřní soulad a harmonii.

´
Jste překvapení z odhalení mnoha individuálních vnitřních částí a příčin, které se pouští vedoucího místa ve vašem podvědomí, v energetickém těle všech bolestných vzpomínek.

Přijetím neboli integrací těchto vnitřních částí s vděčností, pokorou a úctou získáváte pochopení sebe samého a všeho, co souviselo a ovlivňovalo vaše prožitky po celý život.

Najednou vše vnímáte jinak, s větší lehkostí, moudrostí a s pocitem, jak je krásné tohle vše odhalit a vůbec mít možnost sám sebe uvnitř sebe na své cestě životem dokonaleji poznat.

Ve vašem prostoru uvnitř sebe jste informováni svou vlastní moudrosti a uvědomujete si, jak dokonale vše funguje, jak jste svým vývojem přijímali jednotlivá omezující přesvědčení a chápete také , jak se následně projevovala ve vašem životě, jak byla uložena a jak vám způsobovala zcela odlišný a omezující pohled na různé situace ve vašem životě i na sebe samého.

Také vnímáte, jak tyto energie byly zkreslující ve vašem jednání, projevech emocí a postojích v současném životě.

Vnímáte, co způsobilo nízkou sebehodnotu, sebevědomí, sebedůvěru i neúctu k sobě, když jste kdysi v minulosti o sobě začali poprvé pochybovat. Jak vlivy odsouzení druhými, urážky, slovní ublížení nebo jiná kategorizování snižovaly vaše sebevědomí a sebedůvěru.

Důsledkem nízkých energií v těle v podobě záznamů bývá snížení imunity, nechuť do života, vnitřní nepohoda, deprese, nemoc. Příčinou je disharmonie emoční, mentální, duchovní a fyzická.

MÁTE POCIT, ŽE ČAS NEEXISTUJE A VNÍMÁTE SVÉ VNITŘNÍ VIZE

Vstoupili jste do svého vlastního vnitřního filmu minulosti vytvořeného samotným vývojem, je to vaše vnitřní televize i internet. Zde ve svém vnitřním prostoru zároveň obnovujete harmonii a pochopení vlastní dokonalosti a smyslu života.

Uvnitř jste součástí jiného pohybu času. Jakoby zde žádný čas neexistoval. Jste ve vlastním stroji času, kde se pohybujete zpět do minulosti k odhalení nejvýznamnějších prožitků: od dětství v rodiči po přátelství a všechny vztahy, kde nebyla navzájem projevena úcta, důvěra, podpora, respekt a láska.

Zde pochopíte, jak se každý uložený negativní pocit promítal a stále promítá do dalších scén a životních situací, a vy vidíte, cítíte, jak tato odhalení prvotních příčin zasahovala do vašeho života, a také už víte proč. Že právě zrcadlením ostatních mají být vyplaveny, uznány, přijaty, rozpoznány a vyléčeny.

V procesu harmonizace postupně odhalujete více příčin v situacích z minulosti, které měly vliv na váš charakter a vývoj vašeho celého života. Pohybujete se v čase své vlastní minulosti na energetické úrovni. Pozorujete různá časová období, které vám podvědomí postupně odhaluje k přijetí sebe. Postupně získáváte přísun své vlastní životní síly, která byla ukryta a blokována vnitřním nastavením.

Cítíte svobodu, jakou jste už dlouho necítili, cítíte vnitřní radost, tu opravdovou, ne tu hranou. Cítíte vnitřní klid, pochopení svého života, pochopení sám sebe a s vnitřní lehkostí si užíváte pocit štěstí a pochopení ve všech směrech.

Objevujete své vnitřní základy a příčiny jednu za druhou. V realitě možná tušíte nebo cítíte, jaké vnitřní omezení mohou být pod povrchem, ale pouze ponorem do svého nitra uvidíte jasně, co jste skrývali i sami před sebou. Ve stavu Théta je možné postupně přeladit energie záznamů minulosti. Prožitkem tohoto procesu si osvojujete zároveň tuto schopnost pro další zpracovávání v klidu domova.

Život je vědomý proces poznávání sám sebe skrze zrcadlo nastavené chováním druhých směrem k nám v každodenních situacích

Uvnitř sebe snáze chápete sebe, své činy ale i činy ostatních v různých vztazích, v rodině, mezi přáteli, v práci nebo mezi svými dětmi.

V danou chvíli, kdy se uvolňují silné emoce k odpuštění křivdy, smutku, žalu nebo viny vnímáte, že je to pouhá energie k přijetí a rozpuštění.

Záznamy vyplouvají jako vlny k pochopení jejich vlivu na mentální a emocionální zkreslování naší reality. S každým uvolněním a přijetím mizí jakýkoliv tlak i na fyzické úrovni, vy cítíte změnu a krásnou energii v celém energetickém systému a nastává zároveň i energetický soulad ve vašich orgánech. A užíváte si svůj znovunalezený klid.

Pocity jsou magnetickou silou, která ovlivňuje naší realitu

pocit přitahuje do naší reality potřebnou zkušenost k poznání sám sebe uvnitř sebe

Harmonizace je o energetickém vnitřním cestování do všech předchozích časů minulosti, které byly příčinou disharmonie současnosti. Vnímáte a cítíte, kde se to vzalo, odhalujete jedinečný energetický systém, jak sami vytváříme vše, co se děje v realitě, a proč vás to ovlivňovalo až dosud.

Zde cítíte, že nejste sami, už necítíte samotu, strach ani obavy. Silně vnímaví jedinci cítí energii i svých energetických průvodců a přijímají informace během procesu.

Sami komunikujete se svým tělem na úrovni buněčné paměti uvnitř sebe a neuvědomujete si čas, vše, co se tam děje vnímáte z laskavého nadhledu.

Vzájemná propojení energií, které následně proudí vaším tělem motivují postupné vynořování k odhalení dalších záznamů a jejich příčin. Vše se děje na neviditelné, multidimenzionální, kvantové úrovni, jak kdo tomu chcete říkat.

Energie ze Zdroje je katalyzátorem každého dávného zážitku, kde vznikly příčiny uloženého přesvědčení. To vše vede k oživení a přijetí původního nastavení, získání vlastní síly, poznání vlastního já, které pod uloženou tíhou bylo pouze skryto.

V procesu harmonizačního léčení dochází k vzájemnému naladění se na energie vyššího vědomí pro odhalení vlastní jedinečnosti, která se postupně více a více obnovuje a každý si ji v realitě svým novým přístupem k sobě i ostatním, svým chováním, novým uvědomováním a svými činy musí umět udržovat.

ZMĚNA POLARITY ENERGETICKÝCH BLOKŮ, PROGRAMŮ

NÁM PŘINÁŠÍ TOLIK VYTOUŽENÝ POCIT VNITŘNÍHO KLIDU A RADOSTI

Jsem vděčná za své vnitřní poznání, vyšší intuitivní vedení, zvýšenou schopnost napojení a citlivosti i za frekvenci hlasu, které mi napomáhají v nasměrování a vedou mne v každém průběhu harmonizačního procesu s vámi. Vnitřní naladění a nasměrování je i pro mne důležitým nástrojem pro udržení mysli v klidu, aby proces mohl kvalitně probíhat.

Ve svém vnitřním prostoru je vám velmi dobře, vše, co se vám dosud dělo naprosto chápete. Vnímáte silné aha momenty s pochopením vašeho života a máte chuť obejmout i největšího nepřítele.

Harmonizace duše a těla je energetický proces k navýšení vědomí, obnovení vnitřní síly a následnému osvojení tohoto procesu.

Zde jasně vnímáte, že vám hněv na někoho k ničemu neslouží, že vám naopak blokuje prožitky radosti a harmonie. Najednou už nevidíte svůj život skrze vnitřní energetické omezení a víte, že nemusíte dál trpět.

Já sama si uvědomuji, že mojí každodenní prací na sobě samé se harmonizační proces neustále více rozvíjí a pozoruji zdokonalování procesu a zvýšené intuitivního vedení, aby i vám byl umožněno dokonalé poznání pravdy a vnitřní soulad v největší možné míře, na který jste v daný moment připraveni.

V mém nitru postupně dochází ke stále hlubšímu rozpomínání se na schopnosti pradávného harmonizačního léčení, sladění duše a těla. Vše se v této době mnohem rychleji třídí a ujasňuje.
A já vám proto mohu dokonaleji popsat a tím přiblížit, jak proces vlastně probíhá na energetické úrovni ze svých zkušeností sama ze sebou i s mnoha klienty.

Jedná se o vysokovibrační meditační proces, kde energetickým spojením obnovujete vnitřní klid a přijímáte nová uvědomění o sobě a o dokonalém systému života jako takovém.

Váš energetický systém a buněčná soustava vašeho těla přijímá léčivou energii ze Zdroje pro navýšení vibrací v emočním, mentálním, fyzickém a duchovním těle.

Sami se ocitáte ve vnitřní harmonii a líbí se vám tento znovuobnovený pocit vlastní jedinečnosti, klidu a harmonie na všech úrovních. Zde vnímáte a cítíte, jak se vlastně můžete stále cítit. Z této úrovně se vám ani nechce ven, konečně se cítíte být sami sebou a v plné síle.

Připouštím, že ne každý je připraven na tento proces vnitřní harmonizace, záleží na výši vědomí, aby mohlo dojít ke zklidnění mysli. Problém spojení nastává tam, kde mysl je stále jediným silným vůdcem. Kdy ještě někteří jedinci nedokáží připustit, že je to vůbec možné, a chaotická mysl je na úroveň podvědomí buďto nepustí nebo se hned po procesu vrátí do výchozího stavu, potřebují projít úrovní vědomí zvládáním svých lekcí.

Ptáte se zda jste připraveni? Odpověď zní ano, jinak byste se nedočetli až sem.

JAK DOCHÁZÍ K PROPOJENÍ VĚDOMÍ PŘI HARMONIZAČNÍM PROCESU

Jsme energie. Kolem svého fyzického těla máme velké energetické pole, kde se nachází veškeré záznamy o našem vývoji. Každá vteřina prožitého života je součástí nás samých na neviditelné, multidimenzionální úrovni. Naše DNA je záznamníkem, počítačem s diskem uložených informací na neviditelné úrovni.

Vědomou prací na sobě, zvyšováním vědomí se cestou vlastního posunu aktivuje postupně všech dvanáct multidimenzionálních vláken DNA a obnovuje se původní nastavení s uloženými schopnostmi, talenty a dary. Dříve se tomuto vědomému posunu říkalo magie života.

Nic není náhoda ani naše frekvence hlasu. Moje frekvence napomáhá ke spojení a napojení se na vnitřní prostor při léčivém procesu. Během procesu jsem vedena i k přikládání mých dlaní na různá místa na těle skrze než proudí proud energie pro usnadnění energetického spojení, sladění a regenerace, a záznamy se s energetickou podporou snáze uvolňují k přijímání vašich vhledů. A to i při společném virtuálním spojení, kde pouhou představou funguje vše tak, jako při reálném osobním sezení.

I v případě on line procesu dochází k vzájemnému energetickému propojení dvou vědomí za účelem uvolnění, sladění a rozpuštění vynořujících se bloků.

Během procesu vyplavování záznamů můžete pociťovat na těle tlak, chlad, mrazení, mravenčení nebo svíravý pocit. Je to i pro vás potvrzení, že se něco děje ve vašem těle a s hlubokými nádechy a výdechy nastává velká úleva. Těmito příznaky dochází k přeladění energií z těla ven. Cítíte se jako znovuzrození.

Pouze vliv ega a strach brání uvolnění a otevření se harmonizačnímu procesu.

Mým přáním a záměrem je, abyste si zároveň osvojili harmonizační proces pro snadné využití ve vašem běžném životě.

Navyšováním svého vědomí a vaší touhou získat zpět sám sebe se tento proces stává hlubší a silnější a jednodušší. Zároveň je velmi regenerující a léčivý. Aktivují se postupně vaše vlastní samoléčící procesy ve vašem těle. A vaše tělo se tak regeneruje a zároveň i nádherně omlazuje.

Na místo vnitřní prázdnoty nastupují pocity jasnosti, úlevy, lehkosti bez příznaku vnitřního napětí.

Harmonizační proces energetického léčení probíhá na neviditelné nebo-li holografické úrovni, kde vy svými vlastními prožitky vynořených úseků života, pomocí obrazů, emocí a pocitů odhalujete příčiny a dosahujete tolik vytouženého klidu.

Každému z nás po procesu zůstává ojedinělá hluboká vzpomínka na vnitřní pocit, kým doopravdy jsme a proč jsme tady.

Je to pocit, který je kotvou pro neustále zdokonalování se a odhalování své vlastní jedinečnosti a vnitřní síly. Tento proces vám otevírá vaší budoucí cestu k harmonickému životu ve všech vašich směrech. Záleží však také na vás, jak budete pokračovat ve svém každodenním životě, a jak budete používat svou obnovenou vnitřní sílu pro uvědomování si svých pocitů a zpracování emocí.

Osvojením si svého vlastního vnitřního procesu pro vstup do svého vnitřního prostoru nastupujete na cestu jedinečnosti, radosti, štěstí harmonie.

Zkušenosti s procesem harmonizace podvědomého zatížení jsem získávala pravidelným a dlouhodobým vstupováním do svého vnitřního prostoru, abych očistila vše, co mi bránilo prožívat vnitřní klid.

Na své cestě získávám stále mnoho dalších zkušeností se svými blízkými a klienty, kteří mi byli a jsou zároveň i učiteli k rozšíření a zdokonalovaní nejen sebe, ale i tohoto procesu.

A o tom je životní cesta, neustrnout na jednom místě, ale rozvíjet sami sebe neustálým zdokonalováním a učením se novému poznání pravdy uvnitř sebe.

CÍTÍTE NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, SOULAD MYSLI, DUŠE A TĚLA

Proces trvá průměrně 120 minut i déle. Zároveň záleží na vašich záznamech a potřebě. Po té jste zpět ve své soudržnosti vědomého zarovnání. Za jedno sezení spolu zharmonizujeme mnoho vynořených příčin během tohoto procesu, a jsou to opravdu velké skoky ve výši vašeho vědomí. Prožijete vnitřní restart vědomí. Cítíte se tak lehce, že toužíte ležet, usnout, odpočívat a užívat si svou novou vnitřní sílu ve svém těle.

A to by bylo ideální zakončení tohoto procesu, odpočinout si a prospat se. Odpočinkem dochází k jemnému energetickému ukotvení a vyrovnání. Mnozí mají pocit, že jsou o 20 kg lehčí, cítí se volně, klidně, radostně a nadneseně.

Vnitřní pocit vznášení se je tedy u konce. Vy jste opět plně ve své mysli. Energetické léčení probíhalo uvnitř samovolně za vaší plné účasti, a vy jste zarovnaly svou mysl, a všechny připravené disharmonie se sladili. Užili jste si energetický tok ve vašem těle dle připravenosti a potřeby každého z vás.

kontaktní formulář a možnost sjednání termínu.

JE NUTNÉ OPAKOVÁNÍ?

Ano, je dobré osvojit si návyk a pokračovat doma, emoční vrstvy se loupou jako vrstvy cibule, a to vždy v moment, kdy jsme připraveni na hlubší poznání.

Jistě chápete, že nelze za jedno sezení zharmonizovat celý život, ale nejhlubší omezující záznamů traumat ano. Dobrou zprávou pro vás je, že pokud již základní zkušenost s meditací máte, pravidelnou meditací se otevře tato schopnost vlastního spojení i sebereflexe v běžném životě, protože jste právě zažili, jak na to.

Získáváte nejen úlevu, klid a radost, ale zároveň i nástroj, jak sami postupovat a harmonizovat sami sebe a pochopit své blízké.
Harmonizační klíč je technika – proces, pro sladění vyplouvajících emočních vln v každodenním životě.


Pokud potřebujete pomoci něco rozklíčovat zůstáváme ve spojení k případnému sdílení a konzultaci.

Pokud se vám to doma nedaří a necítíte se v nějaké situaci dobře, pak je na vaší volbě podstoupit harmonizační proces, který je vhodný podle situace a vaší vnitřní potřeby, když došlo k dalšímu hlubšímu uvolnění záznamů a nevíte, jak dál s vnitřními pocity. Zdokonalíte si osvojení techniky. Platí, že pokud po té potřebujete pomoci něco rozklíčovat jsme ve spojení ke sdílení.

Trénink z nás dělá mistry a tak je to se vším, co si osvojujeme a co se učíme.

S úctou Marcela

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů